Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Windy Załadowcze „IMAGE2” Patryk Ciszek

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów (produktów) za pośrednictwem sieci Internet przez Windy Załadowcze ”IMAGE2” Patryk Ciszek
 2. Definicje:
 3. Klient – osoba fizyczna, która nabywa towar (produkt) ofertowany przez Windy Załadowcze ”IMAGE2” Patryk Ciszek na stronie

internetowej www.windyzaladowcze24.pl (Sklep Internetowy).

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży towarów (produktów).
 2. Sprzedawca – Windy Załadowcze ”IMAGE2” Patryk Ciszek z siedzibą Żyraków 195E, 39-204 Żyraków, wpisany do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki, NIP 872-240-38-98, REGON: 361555971, adres poczty elektronicznej: cargopartsseller@wp.pl, numer telefonu:

600 928 070

 1. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca

2014 r. poz. 827), która wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

 • 2 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE KLIENTA
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy w przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24

(słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie

internetowej www.windyzaladowcze24.pl , z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.

 1. Klient oświadcza, że przed zawarciem ze Sprzedawcą umowy zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 2. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie towaru (produktu), wypełnienie formularza danych osobowych,

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień regulaminu, wybór warunków dostawy,

sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.windyzaladowcze24.pl

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy towarach (produktach) na www.windyzaladowcze24.pl i są cenami

brutto (zawierają podatek VAT) oraz nie zawierają informacji o kosztach dostawy towaru (produktu).

 1. Ceną za zakup dokonany w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena towaru (produktu) podana w chwili

składania przez niego zamówienia powiększona o koszty dostawy towaru (produktu) na adres podany przez Klienta.

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru (produktu) będącego przedmiotem

zamówienia.

 1. Towary (produkty) są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Informacje o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z dostawą lub wybranym przez Klienta sposobem płatności

znajdują się na podstronach Sklepu Internetowego – Koszty przesyłki, płatności i są dostępne dla Klienta najpóźniej w

chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy.

 1. Po wybraniu towaru (produktu) Klient uzyskuje potwierdzenie informacji o wszelkich dodatkowych kosztach

związanych z jego zakupem, w tym o kosztach ich dostawy.

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez niego w formularzu adres e-mail

potwierdzenie rejestracji zamówienia zawierające: opis zamówionego towaru (produktu), dane dotyczące wybranej

metody płatności, informacje dotyczące obsługi posprzedażnej i obowiązującej gwarancji.

 1. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 2. Za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może zapłacić jeszcze przed

wydaniem towaru:

 1. a) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. b) Kartą płatniczą lub kredytową,
 3. Klient za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę może według swojego wyboru

zapłacić:

 1. a) w momencie odbioru towaru (produktu) – gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej lub poczty– tylko wówczas gdy wartość

zamówienie nie przekracza wysokości: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

 1. b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 2. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, datę dostawy, ceny

oraz informacje o kontakcie z działem obsługi klienta, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy

oraz informacje o prawach Klienta.

 1. W sytuacji konieczności ponownego przesłania potwierdzenia zamówienia należy skontaktować się z działem

obsługi klienta za pomocą formularza e-mail lub pod numerem telefonu: 600 928 070.

 1. Dostawa towaru (produktu) następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na wskazany przez Klienta w

zamówieniu adres w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub założenia

zamówienia (w sytuacji płatności za pobraniem).

 1. W przypadku podania przez Klienta niedokładnych lub błędnych danych, w tym w szczególności dotyczących adresu

miejsca dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane tym opóźnienie lub niedostarczenie

towaru (produktu).

 1. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę faktur VAT (i faktur korygujących) drogą elektroniczną bez

podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail.

 1. Po wysłaniu przez Sprzedawcę zakupionych artykułów Klient otrzymuje wiadomość e-mail
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca – na zasadach określonych w Regulaminu – całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.
 3. Zamieszczone zdjęcia towarów są poglądowe, towar może różnić się kolorem, odcieniem, kształtem, w zależności od dostawcy i partii.
 • 3 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia

kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (produktu).

 1. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub przy użyciu formularza dostępnego

poniżej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wydania lub dostarczenia towaru (produktu) Klientowi albo

upoważnionej przez niego osobie trzeciej.

Wzór pisma:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Windy Załadowcze „IMAGE 2” Ciszek Patryk

Żyraków 195E, 39-204 Żyraków

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych

rzeczy …………………………………………………………………………….,

numer oferty……………………………………………………………………………….. Data zawarcia umowy

to…………………………………………., data odbioru………………………………………………………..,

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….

 1. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej potwierdzi Klientowi jego

otrzymanie.

 1. Sprzedawca w terminie do 14 (słownie) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci

mu dokonane przez niego płatności za towar.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że

Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. W sytuacji gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany

przez Sprzedawcę, wówczas nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. W przypadku gdy Klient odstąpi od umowy całkowity koszt zwrotu zakupionych rzeczy do Sprzedawcy spoczywa na

Kupującym.

 1. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,

jednak nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu

wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z

powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Rzeczy muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym, świadczącym o nie używaniu produktu, produkt musi być oddany w stanie identycznym jak został dostarczony
 • 4 REKLAMACJA
 1. Sklep www.windyzaladowcze24.pl wobec kupującego, będącego Konsumentem, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub

prawne sprzedawanej rzeczy na podstawie przepisów Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. z

dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

 1. Zgodnie z § 1 Art. 556 kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. W przypadku stwierdzenia występowania wady fizycznej lub prawnej, reklamowany towar, wraz z pismem

określającym wadę należy odesłać na adres sklepu.

 1. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z

umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu. Jeżeli będą

wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne, wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony

do 14 dni.

 1. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego

towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

 • 5 USZKODZENIE TOWARU PODCZAS TRANSPORTU DO KLIENTA
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru (produktu) kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół

szkodowy.

 1. Klient przed podpisaniem protokołu szkodowego powinien uważnie go przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na

zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania).

 1. W sytuacji trudności odmowy przyjęcia dostawy towaru (produktu) z powodu jego uszkodzenia należy to wyraźnie

zaznaczyć na liście przewozowym.

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony

interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane

zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu. Podanie danych osobowych przez Klienta

jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością

świadczenia przez Sprzedawcę.

 1. Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w toku

rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie

dokonywania zakupów.

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z

Klienta i wykonywania umów sprzedaży towarów (produktów) zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach

marketingowych.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i

poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności

ustawa o Prawach konsumenta.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym windyzaladowcze24.pl  oznacza

akceptację postanowień regulaminu, złożenie zamówienia jest jednoznaczne z obowiązkiem odbioru przesyłki .[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]