Author - admin

Dokumentacja techniczna windy, instrukcje do windy, schematy, opisy, resurs wind załadowczych

 • W celu zarejestrowania urządzenia w UDT konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej urządzenia, niezbędnego opisu technicznego oraz obliczenie resursu urządzenia dla podestów używanych wcześneij

Dokumentacja odbiorowa

powinna zawierać:

 • opis techniczny
 • schematy: elektryczny i hydrauliczny
 • instrukcję montażu
 • instrukcję eksploatacji
 • resurs
 • potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia
 • deklarację zgodności

Nasza firma od wielu lat działa w branży wind załadowczych samochodowych, asystujemy co miesiąc w licznych odbiorach UDT a również przygotowujemy kompleksowo cała potrzebną dokumentację w tym celu dzięki wieloletniej współpracy z wiodącymi producentami wind załadowczych samochodowych a również wind inwalidzkich.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentacji zadzwoń 661 661 178.

Jak przygotować windę do badania UDT?

Chcesz zamówić komplet dokumentów wystarczy że przyślesz nam tabliczkę znamionową urządzenia w postaci zdjęcia lub na maila oraz tabliczkę z vin pojazdu, następnie skontaktujemy się z Państwem w celu indywidualnego dostosowania dokumentacji do Państwa potrzeb i przedstawieniu wyceny usługi. ZAPRASZAMY!!!!

Prześlij zdjęcie tabliczki znamionowej na maila kontakt@windyzaladowcze24.pl lub wypełnij formularz poniżej:
  Jak przygotować windę do badania kontrolnego UDT? niezbędnik dla każdego użytkownika i konserwatora podestów ruchomych załadowczych

  Podest ruchomy załadowczy czyli potocznie windy załadowcze

  Według Urzędu Dozoru Technicznego
  Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji.

  Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń, a także do zapewnienia obecności konserwatora posiadającego właściwe uprawnienia. Urządzenie powinno być przygotowane do badania zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji urządzenia.

  Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

  niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
  niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
  przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.

  Badania urządzenia przeprowadzane u eksploatującego są wykonywane w obecności: eksploatującego lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz konserwatora. Konserwator powinien legitymować się odpowiednimi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do konserwacji danego urządzenia.

  W trakcie eksploatacji urządzenia techniczne podlegają następującym badaniom:

  (szczegółowy opis każdego rodzaju badań poniżej)

  doraźne kontrolne – dla urządzeń objętych formą dozoru ograniczonego, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia, przeprowadza się w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym;
  doraźne eksploatacyjne – wykonuje się w terminach wynikających z bieżących potrzeb;
  doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadza się w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją, prowadzone są w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, sformułowania wniosków dotyczących działań zapobiegawczych oraz ich wdrożenia.

  BADANIA KONTROLNE

  Badanie doraźne kontrolne – przeprowadza organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym, wykonywane w toku eksploatacji, dla urządzeń objętych dozorem ograniczonym, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia

  Celem badania doraźnego kontrolnego jest stwierdzenie czy:

  zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania
  nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości
  istnieją i pracują prawidłowo urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne
  napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na urządzeniu oraz są czytelne i zrozumiałe
  urządzenie wymaga przeprowadzenia działań naprawczych

  Podczas badania doraźnego kontrolnego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:

  księgę rewizyjną i dziennik konserwacji urządzenia
  zaświadczenia kwalifikacyjne konserwującego

  Zakres badania doraźnego kontrolnego powinien obejmować:

  oględziny urządzenia w miejscach dostępnych
  przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej bez obciążenia
  w przypadkach uzasadnionych stanem bezpieczeństwa urządzenia zakres badania doraźnego kontrolnego może być rozszerzony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  BADANIA EKSPLOATACYJNE

  Badanie doraźne eksploatacyjne – zakres i sposób przygotowania urządzenia ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego, w zależności od okoliczności uzasadniających ich przeprowadzenie, tj:

  wykonanie modernizacji lub naprawy
  wymiany elementu

  Celem badania doraźnego eksploatacyjnego jest:

  potwierdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja, demontaż i ponowny montaż na nowym miejscu pracy lub wymiana elementu, nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację urządzenia.

  Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek eksploatującego w następujących przypadkach:

  po wymianie mechanizmów podnoszenia
  po wymianie urządzeń zabezpieczających
  po naprawie mechanizmu podnoszenia
  po naprawie konstrukcji nośnej urządzenia lub jej elementów
  po modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

  Podczas badania doraźnego eksploatacyjnego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:

  księgę rewizyjną urządzenia i dziennik konserwacji
  zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących urządzenie
  niezbędne rysunki i obliczenia
  niezbędne schematy elektryczne hydrauliczne, pneumatyczne

  Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego urządzenia obejmuje co najmniej:

  sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia urządzenia zgodnie z instrukcją eksploatacji
  przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze urządzenia, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo
  przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych

  BADANIA POWYPADKOWE LUB POAWARYJNE

  Badanie doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadzane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją w celu ustalenia przyczyn zdarzenia i sformułowania wniosków

  Celem badania doraźnego powypadkowego i poawaryjnego jest:

  określenie stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia

  Badanie doraźne powypadkowe lub poawaryjne organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczącej niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia transportu bliskiego

  Zakres dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia badania doraźnego poawaryjnego lub powypadkowego oraz zakres badania ustala właściwy organ jednostki dozoru technicznego.

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

  W jaki sposób przygotować windę załadowczą do badania kontrolnego/ odniorczego?

  • Po pierwsze należy sprawdzić stan elementów związanych z identyfikacją i oznaczeniem windy takich jak tabliczka znamionowa, instrukcje i diagram udźwigu. https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/flagi/
  • Każda winda załadowcza musi być wyposażona we flagi ostrzegawcze ( znajdziesz je również w linku poniżej), obrzeża windy powinny być zabezpieczone taśmą ostrzegawcza odblaskową. Windy , które były fabrycznie wyposażone w lamki ostrzegawcze muszą mieć sprawny również ten bardzo ważny element bezpieczeństwa:https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/lampki/
  • Winda załadowcza nie może posiadać popękań na platformie (stalowa lub aluminiowa), jej zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów nośnych, blach montażowych czy siłowników musi być prawidłowe, ważne również by pamiętać o regularnym smarowaniu elementów ruchomych urządzenia. Należy zadbać również, by osłony siłowników były zniszczone lub zerwane https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/oslony/
  • Ważne również by sprawdzić stan wycieków z siłowników - należy je usunąć przed badaniem kontrolnym. Stan przewodów hydraulicznych powinien być regularnie sprawdzany przez konserwatora i eksploatującego, węże z popękana otuliną wymagaj koniecznie wymiany. Elementy do napraw hydraulicznych znajdziesz tu:https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/uszczelnienia/
  • Winda musi posiadać sprawne minimum dwa systemy sterowania tj: Sterownik zewnętrzny oraz sterowanie nożne lub pilot ręczny, te elementy możesz również nabyć w naszym sklepie
  • Podesty ruchome załadowcze muszą być obowiązkowo wyposażone w bezpiecznik na przyłączu plusowym między akumulatorem zasilającym a windą, najczęściej uniwersalnie stosujemy bezpiecznik 200 amp. Kolejnym niezbędnym elementem wyposażenia jest wyłącznik windy uniemożlwiający użycie podestu ruchomego załadowczego przez osoby niepowołane typu wyłącznik kabinowy, stacyjka z kluczykiem wyciąganym lub hebel odłącznik. Powyższe elementy bezpieczeństwa znajdziesz w kategorii https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/bezpieczniki/
  • Elementy ruchome windy załadowczej takie jak rolki, jarzma, sworznie, tuleje nie mogą wykazywać nadmiernego stopnia zużycia dlatego jeżeli pojawią się luzy należy jak najszybciej wymienić sworznie i tuleje na nowe, a także zastosować odpowiednie zabezpieczenia sworzni. Elementy potrzebne do tego znajdziesz w kategorii:https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/tulejki/
  • Potrzebujesz naszej pomocy w celu dobrania części bądź w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badania, obliczeniu resursu zadzwoń 661 661 178 lub 600 928 070 służymy chętnie fachową pomocą

  SERWIS WIND ZAŁADOWCZYCH, REJESTRACJE I PRZEGLĄDY UDT, REGENERACJA SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH DO WIND

  NASZA FIRMA OPRÓCZ SPRZEDAŻY CZĘŚCI OFERUJE RÓWNIEŻ PROFESJONALNY SERWIS WIND ZAŁADOWCZYCH SAMOCHODOWYCH I INWALIDZKICH WSZYSTKICH MAREK I TYPÓW

  JESTEŚMY AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM BAR CARGOLIFT DHOLLANDIA MBB PALFINGER

  WSPÓŁPRACUJEMY Z ZEPRO, DAUTEL, SORENSEN, ERHEL HYDRIS

  NASZE USŁUGI:

  ZAKUWANIE WĘŻY HYDRAULICZNYCH

  Naprawa siłowników hydraulicznych - stacjonarna i wysyłkowa:

  • wymiana uszczelnień
  • wykonanie tłoczysk
  • wykonanie cylindrów
  • naprawa elementów montażowych, tulejowanie, napawanie,
  • odbudowa od podstaw siłowników hydraulicznych

  Poszukujesz firmy która wykona usługę mobilnie? Nic prostszego zadzwoń do nas opisując problem i typ windy z której pochodzi siłownik.

  Określimy wstępne koszty usługi i czas wykonania, zamówimy w razie potrzeby kuriera i już nawet w 24 h odeślemy zregenerowany siłownik

  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UDT (POTOCZNIE DTR), OPRACOWANIE RESURSU

  Nasza firma świadczy usługi przygotowania dokumentacji technicznej do wszystkich wind załadowczych i opracowanie resursu, stacjonarnie i mobilnie (PODKARPACIE I MAŁAOPOLSKA) oferujemy odnowienia UDT, przerejestrowania wind, rejestracje w UDT oraz MODERNIZACJE UDT w przypadku przeniesienia windy z auta na auto

  MONTAŻ I SPRZEDAŻ NOWYCH WIND ZAŁADOWCZYCH

  MONTAŻ UŻYWANYCH WIND ZAŁADOWCZYCH

  SERWIS WIND ZAŁADOWCZYCH WSZYSTKICH MAREK

        – naprawy bieżące

        - remonty kapitalne – likwidacja luzów, likwidacja wycieków, naprawa uszkodzeń mechanicznych, naprawa instalacji hydraulicznej, naprawa sterowania i instalacji elektrycznej, regeneracja i wymiana siłowników hydraulicznych, wymiana przewodów hydraulicznych, instalacja dodatkowych elementów np sterowań radiowych

        - przygotowanie urządzenia do badania UDT

      • Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne – posiadamy uprawnienia stacji serwisowej Bar Cargolift , Dhollandia oraz MBB PALFINGER

  ZMIENIAMY SIĘ NA LEPSZE

  CZAT WHATSS UP, KATALOG HACO DO POBRANIA, WYSYŁKA INPOST, PONAD 30 000 ARTYKUŁÓW DOSTEPNYCH W 24 H

  W POŁOWIE ROKU W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM ZASZŁY DUŻE ZMIANY, DLA PAŃSTWA WYGODY DODALISMY CZAT WHATSS UP SZCZEGÓLNIE CIEKAWY W OBSŁUDZE ZE SMARTFONA GDZIE POPRZEZ APLIKACJĘ MOŻNA SZYBKO I PRAWIE 24 H NA DOBĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

  JAKO AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR HACO OTRZYMALIŚMY SPERSONALIZOWANY KATALOG CZĘŚCI DO WIND ZAŁADOWCZYCH W KTÓRYM ZNAJDĄ PAŃSTWO WIĘKSZOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH CZĘŚCI STOSOWANYCH W WINDACH ZAŁADOWCZYCH

  DZIĘKI SZYBKIEJ DOSTAWIE OPRÓCZ STANDARDOWYCH CZĘŚCI DOSTĘPNYCH OD RĘKI MAMY W OFERCIE PONAD 30 000 REFERENCJI DO ZAMÓWIENIA W 24 H Z WIĘKSZOŚCI KRAJÓW EUROPY BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW

  POSZUKUJESZ KONKRETYNEJ CZĘŚCI KTÓREJ NIE UDAŁO SIĘ ODSZUKAĆ NA NASZEJ STORNIE ZADZWOŃ 600 928 070 LUB 661 661 178 PRZYGOTUJEMY NAJLEPSZA OFERTĘ CENOWĄ NA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MARKOWE CZĘŚCI DO WIND ZAPRASZAMY!!!!

  ZAPRASZAMY SERWISY WIND ZAŁADOWCZYCH DO POBRANIA NASZEGO NAJNOWSZEGO KATALOGU KTÓRY POMOŻE W DOBORZE CZĘŚCI, OCZYWIŚCIE JAK ZAWSZE SŁUŻYMY FACHOWYM DORADZTWEM TELEFONICZNYM

  DLA PAŃSTWA WYGODY UDOSTĘPNILIŚMY RÓWNIEŻ WYSYŁKĘ PACZKOMATAMI INPOST

  NOWY ROK NOWY ASORTYMENT

  W ubiegłym roku znacząco zwiększyliśmy ilość dostępnych pozycji od ręki na magazynie. W Nowy Roku wprowadzamy kolejne nowości do najnowszych wind na rynku jak również zamienniki części do popularnych modeli wind.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, jeżeli nie możesz odszukać odpowiedniej części dzwoń 600 928 070

  By sprostać Państwa oczekiwaniom staramy się cały czas zwiększać asortyment części o najlepsze markowe produkty.

  Jesteśmy autoryzowanym dealerem DHOLLANIDA, BAR CARGOLIFT, MBB PALFINGER oraz części zamiennych HACO i HYDEM.

  Współpracujemy z ZEPRO, DAUTEL, ANTEO, RACTLIFF, BEHRENS, SORENSEN gwarantujac najlepsze ceny i szybki dostep do częsci równiez na zamowienie

  Zapraszamy do współpracy klientów indywidulanych , firmy i serwisy.