Jak przygotować windę do badania kontrolnego UDT? niezbędnik dla każdego użytkownika i konserwatora podestów ruchomych załadowczych

Jak przygotować windę do badania kontrolnego UDT? niezbędnik dla każdego użytkownika i konserwatora podestów ruchomych załadowczych

Podest ruchomy załadowczy czyli potocznie windy załadowcze

Według Urzędu Dozoru Technicznego
Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji.

Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń, a także do zapewnienia obecności konserwatora posiadającego właściwe uprawnienia. Urządzenie powinno być przygotowane do badania zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.

Badania urządzenia przeprowadzane u eksploatującego są wykonywane w obecności: eksploatującego lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz konserwatora. Konserwator powinien legitymować się odpowiednimi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do konserwacji danego urządzenia.

W trakcie eksploatacji urządzenia techniczne podlegają następującym badaniom:

(szczegółowy opis każdego rodzaju badań poniżej)

doraźne kontrolne – dla urządzeń objętych formą dozoru ograniczonego, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia, przeprowadza się w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym;
doraźne eksploatacyjne – wykonuje się w terminach wynikających z bieżących potrzeb;
doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadza się w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją, prowadzone są w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, sformułowania wniosków dotyczących działań zapobiegawczych oraz ich wdrożenia.

BADANIA KONTROLNE

Badanie doraźne kontrolne – przeprowadza organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym, wykonywane w toku eksploatacji, dla urządzeń objętych dozorem ograniczonym, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia

Celem badania doraźnego kontrolnego jest stwierdzenie czy:

zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania
nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości
istnieją i pracują prawidłowo urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne
napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na urządzeniu oraz są czytelne i zrozumiałe
urządzenie wymaga przeprowadzenia działań naprawczych

Podczas badania doraźnego kontrolnego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:

księgę rewizyjną i dziennik konserwacji urządzenia
zaświadczenia kwalifikacyjne konserwującego

Zakres badania doraźnego kontrolnego powinien obejmować:

oględziny urządzenia w miejscach dostępnych
przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej bez obciążenia
w przypadkach uzasadnionych stanem bezpieczeństwa urządzenia zakres badania doraźnego kontrolnego może być rozszerzony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

BADANIA EKSPLOATACYJNE

Badanie doraźne eksploatacyjne – zakres i sposób przygotowania urządzenia ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego, w zależności od okoliczności uzasadniających ich przeprowadzenie, tj:

wykonanie modernizacji lub naprawy
wymiany elementu

Celem badania doraźnego eksploatacyjnego jest:

potwierdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja, demontaż i ponowny montaż na nowym miejscu pracy lub wymiana elementu, nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację urządzenia.

Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek eksploatującego w następujących przypadkach:

po wymianie mechanizmów podnoszenia
po wymianie urządzeń zabezpieczających
po naprawie mechanizmu podnoszenia
po naprawie konstrukcji nośnej urządzenia lub jej elementów
po modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

Podczas badania doraźnego eksploatacyjnego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:

księgę rewizyjną urządzenia i dziennik konserwacji
zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących urządzenie
niezbędne rysunki i obliczenia
niezbędne schematy elektryczne hydrauliczne, pneumatyczne

Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego urządzenia obejmuje co najmniej:

sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia urządzenia zgodnie z instrukcją eksploatacji
przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze urządzenia, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo
przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych

BADANIA POWYPADKOWE LUB POAWARYJNE

Badanie doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadzane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją w celu ustalenia przyczyn zdarzenia i sformułowania wniosków

Celem badania doraźnego powypadkowego i poawaryjnego jest:

określenie stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia

Badanie doraźne powypadkowe lub poawaryjne organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczącej niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia transportu bliskiego

Zakres dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia badania doraźnego poawaryjnego lub powypadkowego oraz zakres badania ustala właściwy organ jednostki dozoru technicznego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

W jaki sposób przygotować windę załadowczą do badania kontrolnego/ odbiorczego?

  • Po pierwsze należy sprawdzić stan elementów związanych z identyfikacją i oznaczeniem windy takich jak tabliczka znamionowa, instrukcje i diagram udźwigu. https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/flagi/
  • Każda winda załadowcza musi być wyposażona we flagi ostrzegawcze ( znajdziesz je również w linku poniżej), obrzeża windy powinny być zabezpieczone taśmą ostrzegawcza odblaskową. Windy , które były fabrycznie wyposażone w lamki ostrzegawcze muszą mieć sprawny również ten bardzo ważny element bezpieczeństwa:https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/lampki/
  • Winda załadowcza nie może posiadać popękań na platformie (stalowa lub aluminiowa), jej zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów nośnych, blach montażowych czy siłowników musi być prawidłowe, ważne również by pamiętać o regularnym smarowaniu elementów ruchomych urządzenia. Należy zadbać również, by osłony siłowników były zniszczone lub zerwane https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/oslony/
  • Ważne również by sprawdzić stan wycieków z siłowników – należy je usunąć przed badaniem kontrolnym. Stan przewodów hydraulicznych powinien być regularnie sprawdzany przez konserwatora i eksploatującego, węże z popękana otuliną wymagaj koniecznie wymiany. Elementy do napraw hydraulicznych znajdziesz tu:https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/uszczelnienia/
  • Winda musi posiadać sprawne minimum dwa systemy sterowania tj: Sterownik zewnętrzny oraz sterowanie nożne lub pilot ręczny, te elementy możesz również nabyć w naszym sklepie
  • Podesty ruchome załadowcze muszą być obowiązkowo wyposażone w bezpiecznik na przyłączu plusowym między akumulatorem zasilającym a windą, najczęściej uniwersalnie stosujemy bezpiecznik 200 amp. Kolejnym niezbędnym elementem wyposażenia jest wyłącznik windy uniemożlwiający użycie podestu ruchomego załadowczego przez osoby niepowołane typu wyłącznik kabinowy, stacyjka z kluczykiem wyciąganym lub hebel odłącznik. Powyższe elementy bezpieczeństwa znajdziesz w kategorii https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/bezpieczniki/
  • Elementy ruchome windy załadowczej takie jak rolki, jarzma, sworznie, tuleje nie mogą wykazywać nadmiernego stopnia zużycia dlatego jeżeli pojawią się luzy należy jak najszybciej wymienić sworznie i tuleje na nowe, a także zastosować odpowiednie zabezpieczenia sworzni. Elementy potrzebne do tego znajdziesz w kategorii:https://www.windyzaladowcze24.pl/kategoria-produktu/tulejki/
  • Potrzebujesz naszej pomocy w celu dobrania części bądź w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badania, obliczeniu resursu zadzwoń 661 661 178 lub 600 928 070 służymy chętnie fachową pomocą